A1 och WP Kvalitet

Urval och kontroll
Delarna är antingen delar som är testade och godkända av Klokkerholms omfattande kvalitetskontroll eller originaldelar. Som en extra trygghet jämfört med WP-delar är A1®-delar testade av oberoende testinstitut och godkända som en kvalitet motsvarande OE. T.ex. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien och Certified Automotive Parts (CAPA) i USA.

Originalgaranti
Klokkerholms A1® och WP-garanti följer varje enskild biltillverkares garanti och är därför lika som originaldelar.

Omfattning
Om felet beror på en transportskada byts produkten ut med en motsvarande del från Klokkerholm. Vid reklamation byts produkten ut med en ny del från Klokkerholm eller en motsvarande originaldel.

Klokkerholm ersätter nettokostnader:

  • ev. extra tidsåtgång vid montering
  • kostnader för lackering
  • differentiell kostnad jämfört med utbyte mot en OE-del

Kostnaderna dras av enligt Forsi (kalkylprogram) och ett reklamationspris som framgår av denna hemsida.

Reservation
Klokkerholm ställer samma krav på reparatören som biltillverkarna vad gäller hantverksmässigt korrekt utfört arbete med förbehandling, montering och efterbehandling samt regler gällande vanligt underhåll. Provmontering krävs inte, men produkten ska kontrolleras för eventuella skador och brister före lackering. I annat fall täcks inte lackeringskostnader och övriga följdkostnader av garantin.

Nuvarande timpris: 550 SEK + moms

Reklamation

Så här gör du:
Reparatören kontaktar Klokkerholm direkt på:
E-post:
HOTLINE: +45 8081 4444

För att Klokkerholm ska kunna behandla klagomålet
krävs följande information:

  • Grossistens namn
  • Fakturakopia från grossisten
  • Beskrivning av felet
  • Bilddokumentation
  • Ev. försäkringsbolag
  • Registreringsnr

Det finns krav på bilddokumentation. Klagomålet kommer endast att godkännas om detta krav är uppfyllt.
Klokkerholm förbehåller sig rätten att i efterhand kontrollera returnerade delar.