Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Klokkerholm Karosseridele A/S, CVR nr. 34250316 (i det følgende kaldet Sælger), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af sælger fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

2.1 Sælger bliver tidligst forpligtet ved de af Sælger afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Sælger har afsendt sin ordrebekræftelse. Sælger er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Sælger fremsendte erklæringer.

3. Fuldmagt

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Sælger uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

4.1 Alle priser, prislister og katalogmateriale er uforbindende for Sælger og kan ændres uden advis, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem Sælger og Køber.

4.2 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Sælger udarbejdede prislister, er dagspriser, eksklusiv moms, og andre offentlige afgifter.

5. Leveringsbetingelser

5.1 Levering sker i henhold til Incoterms 2000 EXW, hvorefter Køber - når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering - bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til - i god tid - at give meddelelse til Sælger om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er Sælger berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning.

5.2 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Sælger berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Sælger berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger produkterne for Købers risiko.

5.3 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale med Sælger. Returnering kan alene ske af produkter købt hos Sælger og produkterne skal være i samme stand som ved levering. Udgåede produkter kan ikke returneres.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske som anført i ordrebekræftelse eller følgeseddel.

6.2 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5% pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse. Ved betalingsmisligholdelse er Sælger berettiget til at kræve Sælger’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.4 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter § 9 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

6.5 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Sælger er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

6.6 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 5, er Sælger berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Sælger kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

7. Garanti/ansvar

7.1 Sælgers ansvar omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Sælger. Sælgers ansvar gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Sælgers specifikationer. Sælger er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Sælger´s skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

7.2 Er det leverede behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Sælger forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Sælger´s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Sælger kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og/ eller driftstab.

7.3 Sælger´s ansvar omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.

7.4 Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen, i hvilken periode Køber har en reklamationsret for materiale- og produktionsfejl.

8. Force majeure

8.1 Sælger er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Sælger kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for hans kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

8.2 I så fald er Sælger berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Sælger forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt

9.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 14 dage herefter reklamere over enhver mangel.

9.2 Opstår en mangel i ansvarsperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

9.3 Efter lakering af de hos Sælger indkøbte produkter bortfalder reklamationsretten og Sælger yder ingen erstatning for eventuelle følgeomkostninger.

9.4 Ved reklamationer over transportskader reklamerer køber direkte over for den udførende transportør og derefter til Sælger.

9.5 Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

10. Produktansvar

10.1 Sælger er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælger side ved et af Sælger leveret produkt samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

10.2 Endvidere er Sælger ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Sælger ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10.3 I tilfælde af, at Sælger bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køberen pligtig til at holde Sælger skadesløs herfor.

11. Produktinformation

11.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

12. Beskyttelse af rettigheder

12.1 Køber opnår ingen ret til Sælgers industrielle rettigheder ved køb af produkter, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produkterne, så Køber herved krænker Sælger rettigheder.

13. Lovvalg og voldgift

13.1 Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkning af denne aftale, herunder dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse skal afgøres af de almindelige domstole i Danmark. Værneting skal være Sælgers til en hver tid aktuelle hjemting.

13.2 Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter Dansk ret.

13.3 Alle tvistigheder, der kan henføres til samhandel mellem Sælger og en Køber med forretningssted i USA, skal med endelig og bindende virkning afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Dansk ret finder anvendelse og sagen skal afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsmand, der skal være jurist, og som udpeges af Det Danske Voldgiftsin-stitut. Voldgiftsrettens sprog skal være dansk. Sagen behandles i Aalborg på et mellem parterne nærmere aftalt sted.

13.4 Voldgiftsrettens kendelse kan tvangsfuldbyrdes i overensstemmelse med United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) – New York-konventionen.

14. Gyldighed

14.1 Skulle en af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser blive uvirksom, berører dette imidlertid ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Klokkerholm Karosseridele A/S
CVR nr.: 34 25 03 16
Juli 2005